Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Active oxygen method

เป็นวิธีการวัดเพื่อประเมินว่าไขมันหรือน้ำมันถูกออกซิไดส์ด้วยออกซิเจนเป็นเพอร์ออกไซด์ได้เร็วหรือช้า(เข้าชม 36 ครั้ง)

สมัครสมาชิก