Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cardiac output

เป็นปริมาณเลือดที่ไหลออกจากหัวใจเนื่องจากการเต้นหรือบีบตัวของหัวใจทุกๆ นาที(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก