Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Glucose tolerance

เป็นความสามารถของร่างกายที่จะตอบสนองต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร โดยสามารถควบคุมความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับปกติในช่วง 90-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก