Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Headspace analysis

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาสารประกอบที่ระเหยได้ในช่องว่างของอากาศที่อยู่เหนือตัวอย่างอาหารในภาชนะบรรจุ หรือบรรจุภัณฑ์ โดยการดูดอากาศที่อยู่เหนืออาหารไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก