Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Yersinia

Yersinia เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรียที่ อยู่ในวงศ์ Enterobacteriaceae มีลักษณะเป็นท่อนสั้น (rod-shaped)
มีขนาดเล็ก ย้อมติดสีแกรมลบ (
Gram negative bacteria) พบในสัตว์ต่างๆ เช่น หมู สุนัข แมว นก หนู หมัดหนู รวมทั้ง
สัตว์ป่า กระรอก และมักพบในแหล่งน้ำ เช่น ห้วย หนอง บึง ทะเลสาบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ

Yersinia เป็นแบคทีเรียในกลุ่ม Psychrotropic bacteria เจริญได้ดีที่ 25-30  องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มจำนวนได้ ถึงแม้
ที่ 5 องศาเซลเซียส สามารถพบเชื้อได้ใน
เนื้อสัตว์ น้ำนมดิบ อาหารดิบ ที่เตรียมไม่สะอาด อาหารที่เกี่ยวข้อง คือเนื้อสัตว์ เช่น
เนื้อหมู (
pork) เนื้อวัว (beef) เนื้อแกะ (lamb) หอยนางรม (oyster) ปลา และน้ำนมดิบ (raw milk) การปนเปื้อนอาจมาจากดิน
น้ำ หรือสัตว์ต่างๆ ที่มีเชื้อ หรืออาจเกิดจากการสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (
cross contamination)

สายพันธุ์ของ Yersinai ที่เป็นแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) ที่สำคัญในอาหาร คือ Yersinia enterocolitica

 

Reference(เข้าชม 744 ครั้ง)

สมัครสมาชิก