connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

chewiness / ความเคี้ยวได้

ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) ของอาหารที่บ่งบอกถึงความต้านทานการเคี้ยว ทำให้เคี้ยวได้ยาก อาหารที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสประเภทนี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ลูกกวาดแบบเคี้ยว ผักผลไม้ เนยแข็ง ขนมปัง เฟรนช์ไฟรส์

การประเมินค่าความต้านทานการเคี้ยว

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analysis) เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานการเคี้ยวของอาหาร สามารถทำได้ด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) โดยให้ผู้ชิมประเมินจากระดับที่อาหารแตกแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆ สามารถวัดจากระยะเวลาและจำนวนครั้งของการเคี้ยวที่ต้องการใช้ในการบดชิ้นตัวอย่างก่อนกลืน อาจกำหนดการเคี้ยวที่อัตราเร็ว 1 ครั้งต่อวินาทีก็ได้ กรณีขนมปังใช้ขนมปังที่ไม่มีขอบ 1/4 แผ่นอาจใช้การทดสอบแบบวัตถุวิสัยโดยใช้เครื่องมือวัด วิธีการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส TPA (Texture Profile Analysis) โดย chewiness เป็นผลคูณของความเหนียว (gumminess) กับความเด้ง (springiness)(เข้าชม 851 ครั้ง)

สมัครสมาชิก