Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Concentration / ความเข้มข้น

Concentration มี 2 ความหมายหลักคือ

1. Concentration หมายถึง ความเข้มข้น คือ ปริมาณสารที่มีอยู่ในของผสม หรือสารละลาย อาจระบุได้หลายแบบ เช่น ร้อยละโดยน้ำหนัก ร้อยละโดยปริมาตร โมลต่อลิตร

2. Concentration หมายถึง การทำให้สารละลายเข้มข้น ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหาร (food preservation) วิธีหนึ่ง ที่ใช้กับอาหารเหลว เช่น น้ำนม น้ำผลไม้ ซุป โดยการระเหย (evaporation) เอาน้ำบางส่วนออกไป ทำให้อาหารเหลวมีความเข้มข้นมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้เรียกว่า เครื่องระเหย (evaporator) และการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง (freeze concentration)(เข้าชม 3,265 ครั้ง)

สมัครสมาชิก