Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Extraction / การสกัด

การสกัด (extraction) หมายถึง กระบวนการแยก (separation) โดยใช้ของเหลวอีกชนิดหนึ่งเป็นตัวทำละลาย สารที่ต้องการแยกโดยให้ละลายออกมาในตัวทำละลาย

  • leaching คือ การสกัดในระบบของแข็ง-ของเหลว
  • supercritical fluid extraction เป็นการสกัดด้วยของไหลที่อยู่ในสภาวะเหนือจุดวิกฤติ

 

การสกัดในอุตสาหกรรมอาหาร

การสกัดใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing) เพื่อผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เช่น น้ำมันพืช (vegetable oil) น้ำกะทิ กาแฟ (coffee) ชา (tea) สารให้กลิ่นรส (flavoring agent) น้ำมันหอมระเหย (essential oil) สีผสมอาหาร (coloring agent)

 

ตัวทำละลาย (solvent) ที่ใช้ในการสกัด ได้แก่(เข้าชม 3,356 ครั้ง)

สมัครสมาชิก