Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Heterogeneous / วิวิธพันธ์

วิวิธพันธ์ (heterogenous) หมายถึง ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ตรงข้ามกับเอกพันธ์ (homogeneous)(เข้าชม 694 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก