connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Porosity / ความพรุน

ความพรุน (porosity) คือ สัดส่วนช่องว่างที่มีอยู่ในกองวัสดุปริมาณมวล เช่น เมล็ดธัญพืช (cereal grain) อาหารแห้ง อาหารผง
แป้ง (
flour) วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) หรือ อาจหมายถึงช่องว่างภายในชิ้นวัสดุ
ความพรุนมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของปริมาตร
ช่องว่างหรืออากาศ
ในกองวัสดุ หรือในชิ้นวัสดุนั้นต่อปริมาตรรวมทั้งหมด

porosity

ความสำคัญของค่าความพรุนของอาหาร

มีความสำคัญต่อการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร ออกแบบกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์

การประเมินค่าความพรุน

ความพรุน หาได้จากการคำนวณ เมื่อทราบค่าความหนาแน่นรวม และความหนาแน่นเนื้อของวัสดุ สามารถหาค่าความพรุนได้จากสมการ

porosity

 

เมื่อ ρb คือ ความหนาแน่นรวม (bulk density)

ρt คือ ความหนาแน่นจริง (true density, หรือ solid density)

 (เข้าชม 1,902 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก