Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shear force / แรงเฉือน

Shear force หรือ แรงเฉือน หมายถึงการกระทำของแรงที่มีทิศทางขนานกับพื้นที่รับแรง อัตราส่วนระหว่างแรงเฉือนต่อพื้นที่เรียกว่า
ความเค้นเฉือน (shear stress)

shear rate

 

ระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing) เกิดแรงเฉือนกระทำกับอาหาร ในหลายขั้นตอน เช่น การผสม (mixing) การลดขนาด (size reduction) การฮอโมจิไนซ์ (homoginization) การปั๊ม (pump) การแปรรูปด้วย extruder ทำให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือทำให้อาหารเหลวมีความหนืดเปลี่ยนแปลงไป(เข้าชม 2,284 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก