Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Strain / ความเครียด

ความเครียด เป็นผลมาจากการที่อาหารรับแรงกระทำหรือความเค้น ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) กรณี
ความเครียดเชิงเส้น (linear strain) สามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามแนวแรงกดหรือแรงดึง
กับขนาดเดิมตามแนวแรง กรณีความเครียดเฉือน (shear strain) คำนวณได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ตามแนวแรงเฉือนกับความหนาเดิมของอาหาร

 (เข้าชม 713 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก