Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Desorption / การคาย

เป็นการคายความชื้นออกจากอาหาร (water desorption) หรือ การคายสารที่ดูดซับ (adsorb) ไว้ ออกจากผิวของตัวดูดซับ (adsorbent)



(เข้าชม 616 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก