Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deterioration / การเสื่อมสภาพ การเสื่อมคุณภาพ การเน่าเสีย

เป็นการเสื่อมคุณภาพของอาหารภายหลังการเก็บเกี่ยว หรือหลังการแปรรูป หรือระหว่างการเก็บรักษา เนื่องจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีท่ีเร่งด้วยเอนไซม์ ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างองค์ประกอบในอาหาร หรือมีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนอยู่ในอาหาร(เข้าชม 659 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก