Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Engineering food

อาหารที่ได้จากการผสมส่วนผสมต่างๆ เพื่อทำเลียนแบบอาหารที่คุ้นเคยอยู่แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลง
คุณค่าทางโภชนาการ
หรือให้ได้ลักษณะพิเศษอื่นๆ ตัวอย่างเช่น มาร์การีนหรือเนยเทียมทำจาก้ำมันพืช เนื้อเทียม
ทำจากถั่วเหลือง เป็นต้น(เข้าชม 356 ครั้ง)

สมัครสมาชิก