Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Newtonian fluid / ของไหลแบบนิวโตเนียน

ของไหลแบบนิวตันเนียน (newtonian fluid) หมายถึง ของไหลที่มีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือน (shear stress) กับอัตราเฉือน (shear rate) เป็นเส้นตรง เส้นกราฟเริ่มต้นที่จุดกำเนิด (0,0) ซึ่งเป็นไปตามหลักของนิวตัน (Sir I Sac Newton)

Newtonian fluid

ค่าความชันของเส้นกราฟสัมพันธ์ดังกล่าว คือค่าสัมปะสิทธิ์ความหนืด (coefficient of viscosity) หรือเรียกสั้นๆ ว่าความหนืด (viscosity)

 

 

Newtonian fluid

 

 

ค่าความหนืดของของไหลประเภทนิวตันเนียน จะคงที่ไม่ขึ้นกับอัตราเฉือน ของไหลประเภทนี้เป็นของเหลวที่เป็นเนื้อเดียว ไม่มีอนุภาคแขวนลอย ตัวอย่างของไหลประเภทนี้ ได้แก่ น้ำ น้ำมันพืช น้ำส้มสายชู น้ำเกลือ น้ำเชื่อม นมขาดมันเนย (skim milk) เครื่องดื่มเช่นน้ำผลไม้ชนิดใส เช่น น้ำแอปเปิ้ล เครื่องดื่มอัลกอฮอล์เช่น เบียร์ไวน์ เป็นต้น ของไหลที่มีความหนืดสูงขึ้นจะต้องใช้แรงเฉือนที่สูงขึ้นเพื่อรักษาอัตราเฉือนให้คงที่ หรือกล่าวได้ว่าต้องเพิ่มกำลังเพื่อรักษาให้อัตราการไหลคงที่

 

Newtonian fluid

 

 

ค่าความหนืดของของไหลประเภทนิวตันเนียน นำไปใช้เพื่อกำหนดชนิดและขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ปั๊มแรงเหวี่ยง หรือปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) เป็นปั๊มสำหรับใช้งานทั่วไป เพื่อขนถ่ายน้ำหรือ ของเหลวเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ มีหลักการทำงานโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force ) ของใบพัดปั๊ม (impeller) ทำให้ของเหลวมีความเร็วเพิ่มขึ้น เมื่อของไหลมีความหนืดมากขึ้น จะต้องเลือกใช้ปั๊มที่มีกำลังสูง หรือเพิ่มจำนวนชุดของใบพัด ปั๊มแรงเหวี่ยงเหมาะกับอาหารเหลวประเภทนิวตันเนียน ที่มีความหนืด (viscosity) ต่ำ (น้อยกว่า 500 centipoise) แต่ไม่เหมาะกับของเหลวที่มีชิ้นเนื้อปนอยู่ด้วย หากมีชิ้นเนื้อจะเกิดการอุดตันขึ้น และไม่เหมาะกับของเหลวที่มีฟองอากาศ (aerated liquids) เนื่องจากจะเกิด cavitation ของปั๊มได้ง่าย(เข้าชม 5,386 ครั้ง)

สมัครสมาชิก