Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Listerosis / ลิสเทอโรซิส

โรคลิสเทอโรซิส

โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อ L. monocytogenes  โดยการรับประทานอาหารที่มีเชื้อนี้ หรือ ติดเชื้อจากครรภ์มารดา
ไปยังทารกในครรภ์ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ ได้แก่ สตรีมีครรภ์ คนสูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกพร่อง ผู้ป่วยจากโรค
listerosis มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 20-30%

 (เข้าชม 501 ครั้ง)

สมัครสมาชิก