Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Thixotropic fluid / ของไหลแบบทิโซทรอปิก

ของไหลแบบทิโซทรอปิก (thixotropic fluid) หมายถึง ของไหล แบบนอนนิวโตเนียน (non Newtonian fluid) ประเภทที่ขึ้น
กับเวลา (time dependency)

ของไหลประเภทนี้ เมื่อมีอัตราเฉือน (shear rate) คงที่ ความหนืดปรากฏ (apparent viscosity) จะลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
การทดสอบพฤติกรรมของของไหลประเภทนี้ ต้องทำแบบวนรอบ (loop test) กล่าวคือมีการเพิ่มอัตราเฉือนขึ้นตามลำดับ
ถึงจุดหนึ่ง แล้วจึงลดลงตามลำดับ ซึ่งเมื่ออัตราเฉือนเพิ่มขึ้น ความเค้นเฉือนจะเพิ่มขึ้น เหมือนที่พบในของเหลวแบบ
pseudoplastic fluid แต่เมื่อลดอัตราเฉือนลง ความเค้นเฉือนจะลดลง โดยกราฟที่ได้จากการทดสอบเมื่อเพิ่มอัตราเฉือน
และเมื่อลดอัตราเฉือนไม่ทับกัน

 (เข้าชม 979 ครั้ง)

สมัครสมาชิก