connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Heat penetration test / การทดสอบการแทรกผ่านความร้อน

การทดสอบเพื่อหาอัตราเร็วในการถ่ายเทความร้อนจากตัวกลางความร้อนภายนอกไปยังอาหาร ที่บรรจุภายในภาชนะที่
ปิดผนึกแน่น
(hermectically sealed container) เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ถุงทนร้อนสูง (report pouch) การทดสอบ
ทำได้โดยการเสียบปลายเทอร์มอคับ
เปิลที่อาหาร ตรงตำแหน่งที่ร้อนช้าที่สุดในภาชนะนั้น เพื่อบันทึกอุณหภูมิตลอดระยะ
การฆ่าเชื้ออาหาร ข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพื่อคำนวณ
กำหนดเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออาหารเพื่อให้ได้ค่า F (F value)
ตามที่ต้องการ(เข้าชม 1,263 ครั้ง)

สมัครสมาชิก