Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

F value / ค่าเอฟ

ค่าเอฟ (F value ) หมายถึง เวลา มีหน่วยเป็นนาที ที่ใช้เพื่อทำลายจุลินทรีย์หรือสปอร์ของจุลินทรีย์จากจำนวนเริ่มต้น
ที่ทราบค่า (N0) ลงมาให้ถึงระดับที่ต้องการ (N) โดยมีค่าเป็นจำนวนเท่าของ ค่า D (D value) สามารถแสดงได้ดังสมการ

F = D (log N0- log N)

ค่า F โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบโดยอักษรตัวยก (superscript) เป็น ค่า Z (Z value) ของจุลินทรีย์เป้าหมาย และอักษรตัวห้อย
(subscript) T เป็นอุณหภูมิคงที่ใช้ในการทำลายเชื้อ ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ใช้ค่า F เพื่อเปรียบเทียบผลของการทำลาย
จุลินทรีย์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน สำหรับอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ำ (low-acid food) ใช้ค่า (เป็นหน่วย องศาฟาเรนไฮซ์) หรือ
(เป็นหน่วย องศาเซลเซียส) มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Fo ( อ่านว่าเอฟ-ศูนย์ หรือ เอฟ-ซี-โร่)(เข้าชม 2,122 ครั้ง)

สมัครสมาชิก