Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Homogeneous / เอกพันธ์

เอกพันธ์ (homogeneous) หมายถึง สารท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน ตรงข้ามกับ วิวิธพันธ์ (heterogeneous)(เข้าชม 751 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก