connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Parasite / ปรสิต

ปรสิต (parasite) คือ สัตว์ที่อาศัยโฮสต์ (host) เพื่อเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร และบางครั้งทำร้ายโฮสต์จนเจ็บป่วย
หรือถึงกับเสียชีวิตเป็นอันตรายทางอาหาร (food hazard) โดยจัดเป็นอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) เป็นสาเหตุ
ของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ (foodborne disease)

ปรสิตที่สำคัญในอาหาร

โปรโตซัว (Protozoa)

หนอนพยาธิ

(Helminth)

Cryptosporidium parvum Fasciola hepatica
Entamoeba histolytica Taenia saginata
Giardia lamblia Taenia solium
  Trichinella spiralis

 

มาตรฐานอาหาร

ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ประเภทปลาแล่แช่เยือกแข็ง กำหนดให้เป็นข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หากพบปรสิต 2 ตัว
หรือมากกว่าต่อหน่วยตัวอย่าง 1 กิโลกรัม ในกรณีที่ปรสิตนั้นอยู่ในระยะที่มีเกราะหุ้ม (capsular)
ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า
3 มิลลิเมตร หรือในกรณีพบตัวปรสิตที่ไม่อยู่ในระยะมีเกราะหุ้ม (uncapsular)
ต้องมีความยาวมากกว่า 10 มิลลิเมตร

วิธีตรวจวัดปรสิต

วิธีการตรวจหาปรสิตในปลาแล่ประเภทไม่มีหนัง ให้ตรวจสอบทุกตัวอย่างด้วยวิธีที่ไม่ทำให้ตัวอย่างเกิดความเสียหาย โดยนำ
ชิ้นตัวอย่างที่ละลายน้ำแข็งแล้วอย่างเหมาะสม วางบนแผ่นพลาสติก acryl sheet หนา 5 มิลลิเมตร ที่แสงผ่านได้ 45% (with 45% translucency) ซึ่งใช้วิธีการส่องไฟ (candling) โดยใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มแสง1,500 ลักซ์ (lux )เมื่อวัด เหนือจาก
แผ่น acryl 30 เซนติเมตร หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

การควบคุมปรสิตในอาหาร

  • ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP, GMP, HACCP
  • อนามัยส่วนบุคคล (personal hygiene)
  • ควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
  • ควบคุมความสะอาดของท่อระบายน้ำ
  • แช่เยือกแข็ง (freezing) อาหารที่อุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส
  • หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross contamination)
  • หุง ต้ม ย่าง เนื้อสัตว์ให้สุกอย่างทั่วถึง
  • การแปรรูปด้วยความร้อนระดับการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)
  • การฉายรังสี (food irradiation)
  • ควบคุมน้ำและมลพิษทางอากาศ


(เข้าชม 3,285 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก