connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Vibrio cholerae

Vibrio cholerae เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) ในสกุล Vibrio ไม่สร้างสปอร์ จัดอยู่ในกลุ่ม
facultavive anaerobe คือ เจริญได้ทั้งที่มีอากาศและไม่มีอากาศ เป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค (pathogen) ซึ่งมีอาหารเป็นสาเหตุ

แหล่งที่พบ

V. cholerae เป็นแบคทีเรียที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำที่ติดทะเล ตามเขตน้ำกร่อย เพราะในน้ำที่มีโซเดียมไอออนกระตุ้นการเจริญ
ของเชื้อได้ และพบได้ในน้ำจืด ปนเปื้อนอาหารทะเล ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก และในสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่น ที่ผิวไรน้ำ
ในลำไส้ของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ และสาหร่ายเป็นต้น สร้างสารพิษเฉพาะในลำไส้ของคน ซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
ก่อให้เกิดการระบาด คือผู้ติดเชื้อเท่านั้น

 

การแพร่เชื้อ V.cholerae โดยธรรมชาติเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้ดีการเกี่ยวข้องกับน้ำหรือสิ่งแวดล้อม เพราะมีการปนเปื้อนจาก
อุจจาระหรือสิ่งโสโครก

โรคและอาการของโรค

Vibrio cholera ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรค หรือโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษ
ที่เชื้อสร้าง (
intoxication) คือ สารพิษ cholera toxin ประกอบด้วย subunit A 1 หน่วย และ subunit B จำนวน 5 หน่วย
subunit B ทำหน้าที่เกาะกับผิวของ epithelial cell ของผนังลำไส้เล็ก จากนั้น subunit A จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปพร้อม
ทั้งถูกย่อยเป็น subunit A1 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน (regulatory protein)
ของเอนไซม์ adenylate cyclase ในเซลล์ ทำให้ adenylate cyclase มีการทำงานตลอดเวลา เปลี่ยน ATP ได้เป็น cyclic
AMP (cAMP) ในระดับสูง ดังปฏิกิริยา

ATP----------------> 3', 5'- cAMP + Pyrophosphate

ระดับ cAMP ที่สูงขึ้นนี้จะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและอิเล็กโตรไลต์จากเซลล์ เยื่อบุลำไส้ออกสู่ lumen ทำให้เกิดอาการ
ท้องเสียอย่างรุนแรงขึ้น ผู้เป็นอหิวาห์ตกโรคอาจถ่ายเป็นน้ำถึงวันละ 10-12 ลิตรก็ได้ ทำให้สูญเสียไบคาร์บอเนตไอออน
ออกไปจากเลือดมาก ทำให้ ค่าpH ของเลือดลดลง เกิดภาวะเป็นกรด (acidosis) ขึ้น นอกจากนี้เมื่อมีอาการท้องเสียมากขึ้น
จะทำให้โปรตีนในเม็ดเลือดแดงในเลือดข้นขึ้น เรียกว่าเกิด hemoconcentration อาจเกิดอาการช๊อคแบบที่เรียกว่า
hypovolemic shock โดยมีระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว ดังนั้นการรักษาอหิวาห์ตกโรคจึงทำได้โดยการให้น้ำเกลือและ
electrolyte แทนที่น้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ

References

http://micro.sci.ku.ac.th/fscicvk/patho.htm

 (เข้าชม 5,496 ครั้ง)

สมัครสมาชิก