connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Phosphatase test / การทดสอบฟอสฟาเทส

การทดสอบฟอสฟาเทส (phospatase test) เป็นวิธีการทดสอบความสมบูรณ์ของการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)
น้ำนม (milk) เป็นการตรวจสอบว่าความร้อนที่ใช้เพื่อการพาสเจอไรซ์น้ำนม เพียงพอที่จะทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

การทดสอบฟอสฟาเทส ใช้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์น้ำนมพาสเจอไรซ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องพาสเจอไรซ์น้ำนมก่อนนำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นต่อไป เช่น น้ำนมเปรี้ยว
โดยการทดสอบหาเอนไซม์ แอลคาไลน์ฟอสฟาเทส (alkaline phosphatase)
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบในน้ำนมดิบ เอนไซม์
นี้ถูกทำลายได้ด้วยความร้อน ทนต่อความร้อนได้ดี มีค่า D (D value) มากกว่า
จุลินทรีย์ที่ก่อโรค (pathogen) ในน้ำนม คือ Bacillus tubercolosis

หากผลการทดสอบไม่พบว่ามีกิจกรรมของเอนไซม์ฟอสฟาเทส แสดงว่าน้ำนมผ่านความร้อนระดับพาสเจอไรซ์อย่างสมบูรณ์

 

 

Reference

http://drinc.ucdavis.edu/dairychem1.htm

 (เข้าชม 1,809 ครั้ง)

สมัครสมาชิก