connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Isoelectric point / จุดไอโซอิเล็กทริก

จุดไอโซอิเลHกทริก (isoelectric point) คือค่า pH ที่ประจุรวมของกรดแอมิโน (amino acid) หรือโปรตีน (protein) เป็นศูนย์
เนื่องจากโมเลกุลของกรดแอมิโน และโปรตีน มีทั้งหมู่แอมิโน (amino group) ที่เป็นเบสอ่อน และหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl
group) ที่เป็นกรดอ่อน รวมถึง หมู่ R ที่เป็นได้ทั้งที่มีขั้ว หรือมีประจุบวก หรือประจุลบ ทำให้กรดแอมิโนเป็นได้ทั้งกรดและเบส
ขึ้นอยู่กับค่า pH

กรดแอมิโนที่พบในธรรมชาติ มีประจุรวมเป็นลบ (negative charge) ซึ่งประจุลบที่เหมือนกันจะเกิดแรงจะผลักกัน ทำให้กรด
แอมิโนแขวนลอยหรือละลายในน้ำได้ หากมีการปรับค่า pH ของกรดแอมิโนให้ลดลง เท่ากับจุดไอโซอิเล็กทริก ซึ่งประจุรวม
ของกรดแอมิโนเป็นศูนย์ แรงผลักกันระหว่างประจุที่เหมือนกันจะลดลง ประจุบวกและลบที่มีอยู่เท่าๆ กัน ณ.จุดนี้จะดูดกัน
มีผลให้โปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) และตกตะกอน (precipitation) ถึงแม้กรดแอมิโนบางชนิดจ
ะยังละลายได้ แต่ค่า pH ที่จุดนี้กรดแอมิโนจะมีการละลายได้น้อยที่สุด ถ้าหากปรับค่า pH ของโปรตีนต่ำกว่าจุดไอโซอิเล็กทริก
จะทำให้กรดแอมิโนมีประจุรวมเป็นบวก (positive charge)

 

 

Amino Acid

COOH pKa1

NH3 pKa2

R group pKR

Alanine

2.4

9.7

 

Arginine

2.2

9.0

12.5

Asparagine

2.0

8.8

 

Aspartic acid

2.1

9.8

3.9

Cysteine

1.7

10.8

8.3

Glutamic acid

2.2

9.7

4.3

Glutamine

2.2

9.1

 

Glycine

2.3

9.6

 

Histidine

1.8

9.2

6.0

Isoleucine

2.4

9.7

 

Leucine

2.4

9.6

 

Lysine

2.2

9.0

10.5

Methionine

2.3

9.2

 

Phenylalanine

1.8

9.1

 

Proline

2.1

10.6

 

Serine

2.2

9.2

~ 13.00

Threonine

2.6

10.4

~ 13.00

Tryptophan

2.4

9.4

 

Tyrosine

2.2

9.1

10.1

Valine

2.3

9.6

 

 

จุดไอโซอิเล็กทริกสัมพันธ์กับสมบัติเชิงหน้าที่ (functional properties of protein) เช่น การจับกับน้ำ ความหนืด
และการเกิดฟองของโปรตีน(เข้าชม 4,197 ครั้ง)

สมัครสมาชิก