connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Food analysis / การวิเคราะห์อาหาร

Method of Food Aanalysis

การวิเคราะห์อาหารเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้
ทราบว่าอาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างไร และมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งชนิด
ของตัวอย่างอาหารที่นำมาวิเคราะห์จะแตกต่างกัน 

ดังนั้น ชนิดของตัวอย่างอาหารและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ จะเป็นตัวกำหนดวิธีการวิเคราะห์ที่จะเลือกใช้ โดยเฉพาะ
ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่ได้  เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
นอกจากนี้การวิเคราะห์จะประสบความสำเร็จได้ ยังขึ้นอยู่กับวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างอาหาร และวิธีการเตรียมตัวอย่างอาหาร
ที่จะนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งการคำนวณ และการแผลการทดลองที่วิเคราะห์ได้

 (เข้าชม 503 ครั้ง)

สมัครสมาชิก