connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pest / สัตว์รบกวน

สัตว์รบกวน (pest) คือสัตว์ต่างๆ ได้แก่ แมลงชนิดต่าๆ แมลงวัน แมลงสาบ แมลงหวี่มด หนู ซึ่งแพร่พันธุ์ หรือเข้าไปรบกวนในบริเวณที่ผลิตอาหาร หรือเก็บรักษาอาหาร สัตว์รบกวนจะเป็นตัวกลางแพร่กระจายจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่ปนเปื้อนมากับสัตว์เหล่านี้ และทำให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ระหว่างอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป หรือการถนอมอาหารกับอาหารพร้อมจำหน่าย หรืออาหารพร้อมรับประทานกับอาหารสด หรืออาหารที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆ การควบคุมสัตว์เหล่านี้ไม่ให้แพร่กระจายไปรบกวน เรียกว่า pest control

pest(เข้าชม 1,151 ครั้ง)

สมัครสมาชิก