connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Kefir / นมเปรี้ยวเคเฟอร์

นมเปรี้ยวเคเฟอร์ (Kefir) หมายถึง นมเปรี้ยว (fermented milk) เป็นผลิตภัณฑ์นม (dairy product) ที่ผลิตได้จากการหมัก
(
fermentation) น้ำนมวัว น้ำนมควาย หรือน้ำนมแพะ ด้วยแบคทีเรียและยีสต์ ทำให้ได้ทั้งกรด และแอลกอฮอล์ เคเฟอร์
นิยมบริโภคในแถบตะวันออกกลางและรัสเซีย

จุลินทรีย์ที่ใช้หมัก เคเฟอร์ ได้แก่ แล็กโทบาซิลลัส เคฟิไร (Lactobacillus kefiri) หรือแล็กโทค็อกคัส (Lactococcus)
และแอซีโตแบกเตอร์ (Acetobacter) และไคลเวอโรไมซีส มาร์เซียนัส (Kluyveromyces marxianus) และแซ็กคาโรไมซีส
ยูนิสปอรัส (Saccharomyces unisporus) หรือแซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี (Saccharomyces cerevisiae) หรือแซ็กคาโรไมซีส
แอซิกูอัส (Saccharomyces exiguus)

 (เข้าชม 1,525 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก