connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Milk solids not fat / ของแข็งในนมที่ไม่รวมไขมัน

ของแข็งในนมที่ไม่รวมไขมัน (milk solid not fat) หรือธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย หมายถึง ปริมาณของแข็งที่อยู่ในน้ำนม ได้แก่ โปรตีน น้ำตาลแล็กโทส เกลือแร่ วิตามิน ซึ่งไม่รวมไขมันนม (milk fat)

milk solids not fat

ธาตุน้ำนม ในน้ำนม จะมีค่าสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับอาหารที่เลี้ยงโคนม พันธุ์โคนม ฤดูกาล ระยะเวลาให้น้ำนม อายุของโคนม สุขภาพของโค คุณลักษณะเฉพาะตัวของโคนม และวิธีการรีดน้ำนม

มกอช. ได้กำหนดให้น้ำนมดิบคุณภาพดีควรมีองค์ประกอบน้ำนม เป็นธาตุน้ำนมไม่รวมไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.25

สำหรับผลิตภัณฑ์นม (dairy product) เช่น นมข้นไม่หวานมาตรฐานกำหนดให้มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.5 ของ

น้ำหนัก(เข้าชม 1,371 ครั้ง)

สมัครสมาชิก