connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Streak plate method

Streak plate method เป็นวิธีการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ เป็นเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร ที่นิยมทำกัน
มากที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ และพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร และพนักงาน
ที่สัมผัสกับอาหาร มีจุลินทรีย์หลายชนิด

หลักการของการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ (culture medium) คือจะต้องแยกเชื้อให้ได้โคโลนีเดี่ยวๆ
(single
colony) จำนวนมาก จากนั้นจึงนำเชื้อที่เป็นโคโลนีเดี่ยวไปศึกษารูปร่างลักษณะ และสมบัติต่างๆ เพื่อให้ทราบชนิด
ของเชื้อว่าเป้นชนิดใด

Streak plate technique มี อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการถ่ายเชื้อคือ ห่วงเขี่ยเชื้อ (loop) หรือเข็มเขี่ยเชื้อ (needle) และตะเกียง
แอลกอฮอล์สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโดยการเผา การถ่ายเชื้อแบคทีเรีย (
bacteria) และยีสต์ (yeast) มักใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ ส่วนรา
(
mold) ที่เป็นเส้นสาย (filamentous fungi) มักจะใช้เข็มเขี่ยเชื้อ

 

 

วิธีการ

1. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (nutrient agar)

2.ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อหรือเข็มเขี่ยเชื้อมาเผาไฟ ให้ลวดที่ปลายร้อนแดงเพื่อฆ่าเชื้อ รอให้เย็นก่อน แตะในตัวอย่างที่มีจุลินทรีย์
ที่ต้องการศึกษา แล้วลากหรือขีด (streak) ไปบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็ง (
nutrient agar) ด้วยวิธี cross streak plate
คือ ลากเส้นให้ได้แนวระนาบติดต่อกัน 4-5 เส้น

3. นำห่วงเขี่ยเชื้อมาเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดให้หมด จากนั้น หมุน plate 90 องศา แล้วลากเชื้อส่วนของรอยลากในระนาบแรก
ที่มีจุลินทรีย์อยู่หนาแน่นที่สุดออกมาเพียงหนึ่งครั้ง แล้วลากเป็นระนาบที่สอง ซึ่งตั้งฉากกับระนาบแรกโดยรอยขีดของเชื้อจะไม่ทับกับระนาบแรก หลังจากนั้นก็ทำเช่นเดียวกันอีก 3-4 ระนาบ(เข้าชม 3,945 ครั้ง)

สมัครสมาชิก