Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pour plate technique

Pour plate technique เป็นเทคนิคที่ใช้แยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์และ ตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ (microbial population count) ในตัวอย่างที่นำมาแยกเชื้อได้

หลักการทำ Pour plate

วิธีการนี่ต้องทำ serial dilution ก่อน จึงจะสามารถนับจำนวนจุลินทรีย์ต่อหน่วยปริมาตรได้ แล้วนำตัวอย่างที่ต้องการแยกหรือเพาะเลี้ยงมาผสมกับวุ้นหลอมเหลวในอาหารเลี้ยง หมุนจานไปมาให้ส่วนผสมเข้ากันดีกับอาหาร ตั้งทิ้งไว้จนวุ้นแข็งตัว แล้วจึงกลับจานเพื่อป้องกันไม่ให้นํ้าที่ติดบนฝาจานหยดลงมาบนวุ้นแล้วนำไปบ่มอุณหภูมิที่กำหนด colony ของจุลินทรีย์จะเจริญบนหรือในอาหารวุ้น

Standard plate count บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน เมื่อเพาะเชื้อจนเจริญขึ้นเป็นโคโลนีแล้ว นำไปนับจำนวนโคโลนี และถ้าต้องการเก็บเชื้อไว้ศึกษา ก็เลือกโคโลนีที่สนใจ นำไปทำให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ โดย streak plate technique ต่อไป

ข้อดีของวิธีนี้คือ เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณมากหรือมีความหนืด ตัวอย่างคืออาหาร น้ำนม เป็นต้น ข้อเสียคือ ใช้เวลามาก โคโลนีบางส่วนอยู่ในอาหารวุ้น ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ลักษณะของโคโลนีได้ และที่สำคัญจุลินทรีย์ในกลุ่ม psychrophile และ mesophile อาจถูกทำลายด้วยความร้อนจากอาหารวุ้นหลอมเหลว ทำให้เกิดความผิดพลาดได้(เข้าชม 2,415 ครั้ง)

สมัครสมาชิก