Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Spread plate technique

Spread plate technique คือ เทคนิคการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ที่สามารถตรวจนับปริมาณ (microbial population count)
ได้โดยมีการเจือจางเป็นลำดับส่วน ( serial dilution ) จากนั้นปิเปตต์ตัวอย่างที่มีความเจือจางตามต้องการโดยวิธี aseptic
technique ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใส่ตัวอย่างลงบนอาหารวุ้นแข็ง และทำการเกลี่ยตัวอย่างให้กระจายทั่วผิวหน้าอาหารด้วย
sterile spreader รูปตัว L ที่ทำจากแท่งแก้ว โคโลนี (colony) ของจุลินทรีย์จะเจริญบนอาหารวุ้นแข็งเท่านั้น วิธีการ
spread plate นี้ง่ายและสะดวกกว่าวิธี pour plate technique แต่ไม่เหมาะสำหรับจุลินทรีย์ที่ไวต่อออกซิเจน

 

 (เข้าชม 1,685 ครั้ง)

สมัครสมาชิก