Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Alginic acid / กรดแอลจินิก

กรดแอลจินิก (E-number E 400) เป็นกรดที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive จัดอยู่ในกลุ่มแอลจิเนต (ดูรายละเอียดที่ alginate)

วัตถุประสงค์การใช้(เข้าชม 1,155 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก