connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ความอดทน

มีความอดทน

ความอดทน มาจากคำว่าขันติ หมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึง
ปรารถนาหรือไม่ก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินงานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่สำเร็จมาได้ก็ด้วย
คุณธรรมข้อนี้คือ ขันติ

ลักษณะความอดทนที่ถูกต้อง

1. มีความอดกลั้น

2. เป็นผู้ไม่ดุร้าย คือข่มความโกรธไว้ได้

3. ไม่ปลูกน้ำตาให้แก่ใคร คือไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยอำนาจความเกรี้ยวกราดของเรา

4. มีใจเบิกบาน แจ่มใส อยู่เป็นนิจ คือมีปีติอิ่มเอิบใจเสมอๆ ไม่พยาบาท ไม่โทษฟ้า โทษฝน โทษโชคชะตา หรือโทษใครๆ
ลักษณะที่สำคัญยิ่งของขันติ คือตลอดเวลาที่อดทนอยู่นั้นต้องมีใจผ่องใส ไม่เศร้าหมองอดทนถอนตัว หรือหลีกเลี่ยงจาก
ความชั่ว อดทนทำดีต่อไป อดทนรักษาใจไว้ให้ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง

ประเภทของความอดทนความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ

2. อดทนต่อทุกขเวทนา

3. อดทนต่อความเจ็บใจ

4. อดทนต่ออำนาจกิเลส เช่น อดทนไม่เที่ยวเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ไม่รับสินบน ไม่คอร์รัปชั่น ไม่ผิดลูกเมียเขา
ไม่เห่อยศ ไม่บ้าอำนาจ ไม่ขี้โอ่ เป็นต้น" เขาด่าไม่โกรธว่ายากแล้ว เขาชมแล้วไม่ยิ้มยากยิ่งกว่า"

วิธีฝึกให้มีความอดทน

1. ต้องคำนึงถึงหิริโฮตัปปะให้มาก

2. ต้องรู้จักเชิดอารมณ์ที่มากระทบนั้นให้สูงขึ้น คือนึกเสียว่าเขาทำแก่เราอย่างนั้นน่ะดีแล้ว เช่น เขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตี
เขาตียังดีกว่าเขาฆ่า ถ้าเปรียบกับการชกมวยเรียกว่าการหลบหมัด ดังตัวอย่างจากพระปุณณะเถระพระปุณณะเดิมเป็น
ชาวสุนาปรันตะ ไปค้าขายที่เมืองสาวัตถี ได้ฟังเทศน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงออกบวช
ครั้นบวชแล้วการทำสมาธิภาวนาไม่ได้ผล เพราะไม่คุ้นกับสถานที่ท่านคิดว่าภูมิอากาศที่บ้านเดิมเหมาะกับท่านมากกว่า
จึงทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสถามว่า" เธอแน่ใจหรือปุณณะ ชาวสุนาปรันตะดุร้ายมากนัก
ทั้งหยาบคายด้วย เธอจะทนไหวหรือ"" ไหวพระเจ้าข้า"" ถ้าเขาด่าเธอ เธอจะมีอุบายอย่างไร"" ข้าพระองค์ก็คิดว่า
ถึงเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตบต่อยด้วยมือพระเจ้าข้า"" ถ้าเผื่อเขาต่อยเอาล่ะ"" ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาก้อนดินขว้างเอา""
ก็ถ้าเขาเอาก้อนดินขว้างเอาล่ะ""ข้าพระองค์ก็คิดว่า ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาไม้ตะพดตีเอา" " เออ ถ้าเผื่อเขาหวด
ด้วยไม้ตะพดล่ะ"" ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าถูกเขาแทงด้วยหอกดาบ"" เออ ก็ถ้าเผื่อเขาจะฆ่าเธอด้วยหอกดาบล่ะปุณณะ""
ข้าพระองค์ก็คิดว่า มันก็เป็นการดีเหมือนกันพระเจ้าข้า"" ดีอย่างไร "" ก็คนบางพวกที่คิดอยากฆ่าตัวตาย ยังต้องใช้เวลา
เที่ยวหาศัสตราวุธมาฆ่าตัวเอง แต่ข้าพระองค์มีโชคดีกว่าคนพวกนั้น ไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวหาศัสตราวุธ อย่างเขา " " ดีมาก
เธอคิดได้ดีมาก เป็นอันตกลง เราอนุญาตให้เธอไปพำนักทำความเพียรที่ตำบลสุนาปรันตะได้

"พระปุณณะกลับไปเมืองสุนาปรันตะแล้ว ทำความเพียรในไม่ช้าใจก็หยุดนิ่ง เข้าถึงพระธรรมกาย ตามลำดับ จนได้สำเร็จ
เป็นพระอรหันต์นี่คือเรื่องของพระปุณณะ นักอดทนตัวอย่าง ซึ่งอดทนไดโดยวิธีเชิดอารมณ์ที่มากระทบนั้นให้สูงขึ้น

3. ต้องฝึกสมาธิให้มาก เพราะทั้งขันติและสมาธิเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนกัน ขันติจะหนักแน่นก็ต้องมีสมาธิมารองรับ
สมาธิจะก้าวหน้าก็ต้องมีขันติเป็นพื้นฐานมีตัวอย่างของผู้มีความอดทนเป็นเลิศอีกท่านหนึ่งคือพระโลมสนาคเถระพระโลม
สนาคเถระ เป็นพระที่ทำสมาธิจนสามารถระลึกชาติได้แต่ยังไม่หมดกิเลส วันหนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้ง พอถึงตอนเที่ยง
แดดส่องเหงื่อไหลท่วมตัวท่าน พวกลูกศิษย์จึงเรียกท่านว่า" ท่านขอรับ นิมนต์ท่านนั่งในที่ร่มเถิด อากาศเย็นดี "พระเถระ
กล่าวตอบว่า" คุณ ฉันนั่งในที่นี้ เพราะกลัวต่อความร้อนนั่นเอง "แล้วนั่งพิจารณาอเวจีมหานรกเรื่อยไป เพราะเคยตกนรกมา
หลายชาติ เห็นว่าความร้อนในอเวจีที่เคยตก ร้อนกว่านี้หลายร้อยพันเท่า ท่านจึงไม่ลุกหนี ตั้งใจทำสมาธิต่อไป จนในที่สุด
ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

อานิสงส์การมีความอดทน

1. ทำให้กุศลธรรมทุกชนิดเจริญขึ้นได้

2. ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

3. ทำให้ตัดรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายได้

4. ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถ

5. ชื่อว่าได้เครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ์

6. ทำให้ศีลและสมาธิตั้งมั่น

7. ทำให้ได้พรหมวิหารโดยง่าย

8. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

เรียบเรียงจาก หนังสือ มงคลชีวิต " ฉบับทางก้าวหน้า " ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ เรียบเรียงโดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D.

 (เข้าชม 425 ครั้ง)

สมัครสมาชิก