connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

strawberry / สตรอเบอร์รี่

สตรอเบอร์รี่ (strawberry) เป็นผลไม้ (fruit) ที่ปลูกในเขตอบอุ่น (subtropical fruit) จัดอยู่ประเภท non climacteric fruit คือต้องเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกพร้อมบริโภค เก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่และนำมาบ่มไม่ได้ ผลของสตรอเบอรรี่ เป็นผลไม้ประเภทผลกลุ่ม (aggregate fruit) ผลย่อยแต่ละผลเรียกว่า อะคีน (achene) อยู่บนผิวของผล แต่ละผลอาจมีผลย่อยจำนวน 20-500 ผล ซึ่งแต่ละผลมีความยาว 1 มิลลิเมตร ผลของสตรอเบอรีคือส่วนที่เจริญมาจากฐานรองดอก (receptacle) และพัฒนาไปเป็นส่วนที่รับประทานได้

ลักษณะทั่วไป

ผลสตรอเบอรรี่ มีหลายรูปทรง และหลายขนาดขึ้นอยู่กับพันธุ์ เช่น ทรงกลมแป้น ทรงกลม ทรงกลมปลายแหลม ทรงแหลม ทรงแหลมยาว ทรงลิ่มยาว และทรงลิ่มสั้น ผลอ่อนมีสีเขียวในระยะแรก และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อผลสุก

 

ปริมาณน้ำตาลอิสระ (free sugars) ในผลสตรอเบอร์รี่เปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดต่างๆ (% wet basis)

 

ผลไม้ D-glucose D-Fructose Sucrose
แอปเปิล (apple) 1.17 6.04 3.78
องุ่น (grape) 6.86 7.84 2.25
ท้อ (peach) 0.91 1.18 6.92
สาลี่ (pear) 0.95 6.77 1.61
เชอรรี่ (cherry) 6.49 7.38 0.22
สตรอเบอร์รี่ (strawberry) 2.09 2.40 1.03

 

วิธีการเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวโดยใช้เล็บหัวแม่มือและนิ้วชี้เด็ดออกจากขั้วตรงโคนก้านติดกับผล โดยให้มีกลีบเลี้ยงติดมาด้าย นำมาวางในภาชนะทรงตื้น ไม่ซ้อนทับกันมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผลช้ำ ควรการเก็บผลสตรอเบอร์รีในตอนเช้า ภายหลังจากน้ำค้างบนผลแห้ง และควรรีบคัดขนาดและบรรจุกล่อง

การคัดเกรด

มูลนิธิโครงการหลวงจัดมาตรฐานของผลสตรอเบอร์รีโดยใช้ขนาดของผลเป็นเกณฑ์ดังนี้

เกรด พิเศษ น้ำหนักผลมากกว่า 15 กรัมต่อผล ลักษณะตรงตามพันธุ์ ผลมีคุณภาพดี ไม่มีตำหนิ ที่เกิดจากโรคและแมลง

เกรด 1 น้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 13-15 กรัมต่อผล

เกรด 2 น้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 10-12 กรัมต่อผล

เกรด 3 น้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 7-9 กรัมต่อผล

เกรด 4 หรือเกรดมารตราฐานโรงงาน น้ำหนักผลต่ำกว่า 7 กรัมต่อผล ลักษณะตรงตามพันธุ์หรือไม่ผิดปกติมากเกินไป ผลคุณภาพดีไม่มีตำหนิ

การบรรจุหีบห่อ

ภาชนะที่ใช้บรรจุผลสตรอเบอร์รี ได้แก่ กล่องกระดาษ การบรรจุผลลงกล่องจะวางขั้วผลลงด้านล่างกล่องแล้วเรียงผลต่อเนื่องกันป็นแถว เมื่อบรรจุผลเต็มกล่องแล้ว คลุมปิดกล่องด้วยกระดาษแก้วใสไว้เพื่อให้มองเห็นผลสตรอเบอรีภายในได้ชัดเจน กล่องขนาด 5x10x2 นิ้ว จะบรรจุผลสตรอเบอร์รีได้ 500 กรัม นอกจากนี้ยังมีการบรรจุผลสตรอเบอร์รีลงในถาดโฟม โดยจัดเรียงชั้นเดียวได้ถาดละ 250 กรัม หรือใช้ภาชนะพลาสติกจัดเรียงผลสตรอเบอร์รี 2 ชั้น แล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี หนา 25 ไมครอน ดึงให้ตึงจากนั้นจึงบรรจุถาดโฟม หรือภาชนะพลาสติกลงในกล่องกระดาษ ซึ่งบรรจุได้ 4-8 ถาด เพื่อลดการกระทบกระเทือนของผล (เนียน , 2541)

การเก็บรักษา

สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ที่เน่าเสียได้ง่าย ผลจะเน่าเสียภายใน 2-3 วันหลังการเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิห้อง  การเก็บรักษาผลสตรอเบอร์รีที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% จะเก็บรักษาได้ประมาณ 5-7 วัน สำหรับการนำผลสตรอเบอร์รีไปแปรรูปนั้น ถ้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 1.7 องศาเซลเซียสจะสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 7 วัน

การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวดัชนีการเก็บเกี่ยว

สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ที่มีการสุกแบบนอนไคลแมกเทอริก (non climacteric) ดังนั้นการเก็บเกี่ยวผลที่ยังไม่แก่เพียงพอ ไม่สามารถนำมาบ่มได้ ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกจึงจะมีรสชาติดี การที่จะดูว่าผลสตรอเบอร์รีแก่หรือไม่นั้น เกษตรกรผู้ปลูกนิยมใช้วิธีการดูสีผิวผล เมื่อผลสตรอเบอร์รีแก่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีชมพูจนถึงสีแดงทั้งผล การที่จะเก็บเกี่ยวผลในระยะใดนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง ถ้าระยะทางไกลควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลเริ่มเปลี่ยนเป็น สีแดงประมาณ 50% แต่ถ้าระยะทางใกล้ควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลเปลี่ยนเป็นสีแดงประมาณ 75% การเก็บเกี่ยวผลสตรอเบอรีที่มีสีแดง 100% จะทำให้เกิดการช้ำและมีเชื้อราเข้าทำลายระหว่างการขนส่งได้ง่าย สำหรับส่วนประกอบทางเคมีของผลนั้น เมื่อผลสุกจะมีปริมาณน้ำตาลทั้งหมดอยู่ในช่วง 4.1-10.5 % นอกจากนี้ยังมีกรดอินทรีย์ โปรตีน สารประกอบฟีนอล และแอนโทไซยานิน

เนียน (2541) ได้กล่าวถึงข้อกำหนดเชิงคุณภาพของผลสตรอเบอร์รีเพื่อส่งโรงงานแปรรูปและเพื่อบริโภคผลสดดังนี้

ข้อกำหนดเชิงคุณภาพของผลสตรอเบอร์รีเพื่อจัดส่งจำหน่ายโรงงานแปรรูป

1. รูปทรงของผลเป็นปกติ ไม่บิดเบี้ยว ตรงตามสายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์เนื้อภายหลังการตัดแต่งสูง เนื้อภายในมีสีแดง ผลไม่กลวง

2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลไม่ต่ำกว่า 2 เซนติเมตร

3. ความยาวของก้านผลไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร

4.ผลไม่แสดงอาการเน่า ช้ำ หรือ เสียหายเพราะถูกทำลายจากศัตรูพืช

5.ผลมีสีแดงหรือสีชมพู และมีส่วนสีขาวได้ไม่เกินหนึ่งในห้าส่วนของทั้งผล

ข้อกำหนดเชิงคุณภาพของผลสตรอเบอร์รีเพื่อตลาดบริโภคสด

1. ผลสตรอเบอรีต้องสะอาดมีสีสด ความแน่นเนื้อและความหวานสูง ผิวเป็นมันรูปทรงของผลเป็นปกติ ไม่บิดเบี้ยว การเรียงตัวของเมล็ดเป็นระเบียบ มีกลิ่นหอม และมีกลีบเลี้ยง ติดมาด้วย กลีบเลี้ยงมีสีเขียวไม่แห้ง

2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลมากกว่า 2.5 เซนติเมตร

3. ผลไม่มีรอยแผล เน่า ช้ำ หรือมีเชื้อรา

4. ควรเก็บเกี่ยวผลที่มีสีแดง อย่างน้อย 60% แต่ไม่เกิน 80%

5. ผลสตรอเบอรีที่อยู่ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ควรมีสีและขนาดสม่ำเสมอกัน

การตลาดของผลสตรอเบอรี

ในช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนเมษายน เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รีอาจจำหน่ายผลิตผลโดยตรงให้ ผู้บริโภคในรูปผลสด หรือจำหน่ายผ่านผู้รวบรวมแล้วส่งต่อให้พ่อค้าขายปลีก จากพ่อค้าขายปลีกส่วนหนึ่งจะส่งไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคผลสด อีกส่วนหนึ่งส่งเข้าโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากสตอรเบอรี่

http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning50/ps416/chap_04_p06.html(เข้าชม 1,725 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก