Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Aeromonas

Aeromonas เป็นชื่อสกุลของแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างเป็นท่อน เจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe)

Aeromonas ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย (microbial spoilage) ในอาหารหลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์         การเสื่อมเสียของสัตว์น้ำ

แหล่งที่มาของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร

แหล่งของ Aeromonas ที่พบปนเปื้อนในอาหาร พบมากในดินและน้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำ และพบได้บ้างในวัตถุดิบจากพืช ผัก ผลไม้ และเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร(เข้าชม 1,355 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก