Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deoxynivalenol / DON

Deoxynivalenol (DON) เป็นสารพิษที่สร้างจากเชื้อรา (mycotoxin) สารพิษนี้ เป็นอนุพันธ์ของสารประกอบ trichothecenes ซึ่งสร้างจากเชื้อราชนิดหนึ่งในกลุ่ม Fusarium เช่น  F. graminearum, F. culmorum

สารพิษ DON พบมีการปนเปื้อนบ่อยในธัญญพืช (cereal grain) เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และวัตถุดิบอาหารสัตว์

สารพิษมีผลกระทบต่อการปศุสัตว์โดยทำให้เกิดอาการบวมน้ำของเนื้อเยื่อปอด (pulmonary edema) ในสุกรและการเป็นพิษต่อตับ (hepatotoxic) ในประเทศไทยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียแก่การปศุสัตว์ ได้แก่ โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบในสุกร ซึ่งอาจมีสารพิษจากเชื้อราเป็นสาเหตุโดยตรง หรือเกิดจากภาวะการติดเชื้อแทรกซ้อนที่มีสารพิษจากเชื้อราเป็นสาเหตุโน้มนำ โดยสารพิษจากเชื้อราไปทำให้ร่างกายสุกรอ่อนแอ ไม่ทนทานต่อโรค หรือไปกดการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกาย (immunosuppression) และเป็นพิษต่อไต (nephrotoxic) ของสัตว์ รวมทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์และผู้บริโภค (EU Commission, 1999)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและสร้างสารพิษ

ปัจจัยที่เหมาะสมในการทำให้เกิดเชื้อราที่สร้างสารพิษ ได้แก่ ความชื้นในวัตถุดิบที่สูงกว่า 13% ในสภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 65-85% ระหว่างช่วงอุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส ตามปกติเชื้อราเจริญได้ในสารอาหารที่มีธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน และแร่ธาตุอื่นๆ และมีวิตามิน ได้แก่ วิตามินบี 1 ไบโอติน วิตามินบี 2, วิตามินบี 6 กรดแพนโททีนิก กรดโฟลิก เป็นส่วนประกอบ ช่วงของความเป็นกรดด่าง (pH) 4-8 และอยู่ในที่ที่มีก๊าชออกซิเจน อุณหภูมิที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างสารพิษของเชื้อรามักจะเป็นอุณหภูมิต่ำและสลับเปลี่ยนไปเป็นอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ปริมาณสารพิษจะไม่เพิ่มขึ้น ในข้าวโพดหรือวัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนเชื้อราจากแปลงเมื่อนำมาเก็บรักษาไว้ เนื่องจากเชื้อราต้องการความชื้นสำหรับการเจริญต่ำสุดที่ 19-25%

 

Reference

http://www.thaivma.com/download/jtvmav58n1p1-11.pdf

 (เข้าชม 954 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก