Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

SQF 2000

SQF 2000 คือ ระบบมาตรฐานคุณภาพ HACCP ที่ได้รับการออกแบบจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร ระบบมาตรฐานคุณภาพนี้สอดคล้องกับหลักการใช้ระบบ
HACCP ของคณะกรรมการ CODEX
โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
คุณภาพอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO9000
หลักเกณฑ์นี้ถูกพัฒนาเป็นการเฉพาะสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ขนส่ง จัดเก็บ และกลุ่มธุรกิจจัดหา
และให้บริการด้านอาหาร(เข้าชม 305 ครั้ง)

สมัครสมาชิก