Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Enterohemorrhagic / EHEC

 

Enterohemorrhagic E. coli เขียนย่อว่า EHEC แบคทีเรียสายพันธุ์นี้สร้างสารพิษที่มีสมบัติคล้ายกับสารพิษของชิเจลลา
และเป็นสารพิษประเภทเวอโรทอกซินหรือเวอโรไซทอกซิน (verotoxin, verocytotoxin) คือสารพิษที่สามารถฆ่าเซลล์เวอโร
ในห้องทดลองได้ เซลล์เวอโรได้จากไตของลิงเขียวแอฟริกันชนิดหนึ่ง จากผลการศึกษาสารพิษของ EHEC มี 2 แบบ คือ
แบบ SLT-I และ SLT-II โดยสารพิษทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันที่องค์ประกอบทางเคมี ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อลักษณะ
ทางพันธุกรรมแตกต่างกัน ตัวอย่างของแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้แก่ E. coli O157 : H7

 

 (เข้าชม 510 ครั้ง)

สมัครสมาชิก