Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ATP photometry

ATP photometry โดยทั่วไปเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย ATP (adenosine triphosphate) ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมของเซลล์ เช่น การสังเคราะห์สารสำหรับเซลล์ใหม่ การรับสารเข้าสู่เซลล์ การเคลื่อนที่และการสร้างแสง (light) ระบบการสร้างแสงประกอบด้วยสารลูซิเฟริน (luciferin(เข้าชม 393 ครั้ง)

สมัครสมาชิก