Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Electrical impedance

Electrical impedance

Impedance หมายถึงความต้านทานต่อการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านสารตัวนำ เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ impedance ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ capacitance ที่เกิดจากการสะสมของไอออนที่มีประจุที่บริเวณผิวหน้าระหว่างอิเล็กโทรด (electrode) และอาหารเลี้ยงเชื้อและ conductance ที่เป็นส่วนกลับของความต้านทานต่อการไหลของกระแสที่ขึ้นอยู่กับปริมาณของ

ไอออนที่มีประจุในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี conductance สูง จะมีค่าความต้านทานที่ต่ำและกลับกับในทางตรงกันข้าม

การเปลี่ยนแปลงของ impedance ในอาหารเลี้ยงเชื้อ เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ ที่ไม่มีประจุหรือสารขนาดใหญ่ที่มีประจุ เปลี่ยนเป็นสารขนาดเล็กที่มีประจุเพิ่มขึ้นและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้น เนื่องมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ ตัวอย่างเช่น กรดแอมิโนถูกดึงหมู่แอมิโนทำให้ได้ไอออนแอมโมเนียม ทำให้ค่าความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าในอาหารเลี้ยงเชื้อลดลง โดยทั่วไปการเจริญของแบคทีเรียมักทำให้ค่า conductivity เพิ่มขึ้น (หรือค่า impedance ลดลง)(เข้าชม 333 ครั้ง)

สมัครสมาชิก