Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Natural flavoring

Natural flavoring หรืออาจเรียกว่า natural flavors หมายถึง สารให้กลิ่นรส (flavoring agent) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากผลไม้ น้ำผลไม้ผัก น้ำผัก โกโก้ กาแฟ ชาเขียว ยีสต์สกัด พืชสมุนไพร เครื่องเทศจากส่วนต่างๆ เช่น ตะไคร้ โป๊ยกั๊ก พริกไทย กานพลู อบเชย ดอกไม้ รวมกลิ่นที่ได้จากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล สัตว์ปีก ไข่ น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม กลิ่นที่ได้จากการหมัก มีหน้าที่หลักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกลิ่นรสให้อาหาร โดยผสมกับอาหารโดยตรง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ

โป๊ยกั๊ก หรือ จันทน์แปดกลีบ (star anise)

การผลิต

การผลิตกลิ่นรสที่ได้จากธรรมชาติ อาจทำได้หลายวิธี เช่น การทำแห้ง (dehydration) การคั่ว (roasting) การหมัก (fermentaiton) การสกัด (extraction) การกลั่น (distillation)

รูปแบบ

รูปแบบของกลิ่นรสจากธรรมชาติ อาจอยู่ในรูปแบบของแห้ง ของเหลว น้ำมันหอมระเหย (essential oil) โอลิโอเรซิน (oleoresin) , encapsulation(เข้าชม 1,449 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก