connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Label temperature indicator / อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแผ่นฉลาก

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแผ่นฉลาก (label temperature indicator) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (temperature) ที่ทำงาน
โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้อุณหภูมิเฉพาะที่สารเคมีเปลี่ยนสภาพเป็นจุดสังเกต เป็นการวัดเพียงครั้งเดียว
ใช้งานง่าย ประหยัด สะดวก ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิเป็นจุด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ในการใช้มากนัก มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่มีสารเคมีฉาบอยู่เป็นวงหรือเป็นแถบ สามารถระบุจุดอุณหภูมิแต่ละวงได้ อาจมี
ค่าเดียวหรือหลายค่าบนแผ่นเดียวกัน เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดในแต่ละวง สารเคมีที่ฉาบอยู่ภายในวงนั้นจะเปลี่ยนเป็นสี
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิชนิดนี้มีข้อดี คือ สามารถใช้ในงานที่ต้องการเก็บบันทึกข้อมูลในระหว่างกระบวนการของผลิตภัณฑ์ได้
เช่น การขนส่ง เป็นต้น

 

                                                                                     

 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแผ่นฉลาก

(ที่มา: http://www.drypak.com เเละ http://temperature-indicators.co.uk/)

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแผ่นฉลากในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

 • การตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าอาหารแช่แข็ง (frozen food) ด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิชนิดแผ่นฉลาก
  เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกล่อง ซึ่งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิชนิดนี้สามารถใช้เป็นตัวรับประกันคุณภาพสินค้าได้
  โดยการแสดงผลของอุปกรณ์เป็นแบบไม่ย้อนกลับ ให้ผลที่ชัดเจนแน่นอน มีราคาถูก มีช่วงอุณหภูมิใช้งานที่หลากหลาย
  และที่สำคัญผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญในการอ่านค่าหรือแปลค่า อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
  บริเวณโดยรอบมีผลโดยตรงต่อค่าอุณหภูมิที่วัดได้
 • การตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิชนิดแผ่นฉลาก เป็นการตรวจสอบ
  แบบจุดเท่านั้น โดยใช้แผ่นฉลากแปะบนผิวของมอเตอร์ อาศัยการเปลี่ยนสีเป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
  ซึ่งการแปลผลที่ได้จากอุปกรณ์วัดเพื่อประเมินความผิดปกติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ควรอาศัยข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพื่อ
  ประกอบการตัดสินใจ

 

                                                                              

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแผ่นฉลากในอุตสาหกรรมอาหาร 

(ที่มา: http://www.lcrhallcrest.com/food-hygiene-products/chilled-food.php)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555).

       : http://temperature-indicators.co.uk/articles/education/irreversible-temerature-indicators-educatio.htm

       : http://www.drypak.com/reversibleTemperatureIndicatingLabels.html

       : http://www.lcrhallcrest.com/food-hygiene-products/chilled-food.php(เข้าชม 262 ครั้ง)

สมัครสมาชิก