Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Epithelial tissue

เป็นชั้นของเนื้อเยื่อในร่างกายที่ทำหน้าที่คัดกรอง (selective barrier) ต่อปัจจัยจากภายนอก พบเนื้อเยื่อชนิดนี้ได้ที่คอร์เนียของตา ผิวหนัง เยื่อบุผนังของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก