Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Discriminative test / การทดสอบแยกความแตกต่าง

การทดสอบแยกความแตกต่าง (discrimination test) เป็นวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) โดยใช้ผู้ชิมที่ผ่านการฝึกฝน (trained panel) หรือ ผ่านการฝึกฝนมาบ้าง

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

  • เพื่อบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างกับตัวอย่างควบคุม (difference from control test)  
  • เพื่อการทดสอบเปรียบเทียบหลายตัวอย่าง (multiple comparison test)
  • เพื่อใช้เปรียบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ เช่น ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักณะโดยรวม

 

วิธีการที่ใช้ทดสอบความแตกต่าง

  • การทดสอบเปรียบเทียบเป็นคู่ (paired comparision test หรือ same different test)
  • Triangle test
  • Duo-trio test
  • A and Not-A test
  • ABX test
  • Tetrad test
  • 2 out of 5 test

 (เข้าชม 91 ครั้ง)

สมัครสมาชิก