Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

โภชนบัญญัติ 9 ประการ

โภชนบัญญัติ 9 ประการ 
       องค์กรหลายๆ หน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นถึงการบริโภคอาหาร
ให้ถูกหลักโภชนาการ ตามข้อกำหนดการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Thai Food-Based Dietary Guidelines)
โดยได้กำหนดโภชนบัญญัติ 9 ประการ ที่ใช้สัญลักษณ์รูปธงโภชนาการนั่นเอง ซึ่งธงโภชนาการนี้จะเป็นเครื่องมือในการที่
จะช่วยให้คนไทยมีโภชนาการที่ดี และถ้าปฏิบัติตามจะเป็นคนที่มีโภชนาการที่ดี โภชนบัญญัติ 9 ประการ ได้แก่

  1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
  2.  กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆ เป็นบางมื้อ
  3.  กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ
  4.  กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
  5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
  6.  กินอาหารที่มีไขมันและน้ำมันแต่พอควร
  7.  หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัด และเค็มจัด
  8.  กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
  9.  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

นักโภชนาการได้ให้คำแนะนำโดยดูจากธงโภชนาการ ซึ่งเป็นภาพส่วนของอาหารเพราะธงโภชนาการ จะบอกถึงปริมาณ
สัดส่วน และความหลากหลายของอาหารที่ควรกินใน 1 วัน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก