Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sanitary and phytosanitary measures / SPM

Sanitary and phytosanitary measures เรียกย่อว่า SPM หมายถึง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นมาตรการที่ใช้ในการจำกัด
การนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นสำคัญด้วยเหตุผลทางสุขอนามัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช การกำหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้า จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและ/หรือ อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(เข้าชม 486 ครั้ง)

สมัครสมาชิก