Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Amino acid pool

คือกรดแอมิโนที่รวมกันอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งเซลล์จะใช้กรดแอมิโนเหล่านี้สำหรับสร้างเป็นโปรตีนขึ้นมาใหม่ตามที่ร่างกายต้องการ โปรตีนทุกชนิดจะถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายเท่านั้น เมื่อกินอาหารโปรตีนเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยสลายได้เป็นกรดแอมิโนอิสระ และจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนำไปเก็บไว้ใน amino acid pool สำหรับสังเคราะห์เป็นโปรตีนและเอนไซม์ตามที่ร่างกายต้องการ ดังนั้นต้องบริโภคอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดี เพื่อให้ร่างกายได้รับกรดแอมิโนจำเป็นทุกชนิดอย่างเพียงพอ เนื่องจากร่างกายไม่สะสมโปรตีน ต้องได้รับจากอาหารทุกวัน โปรตีนในไข่ขาวเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะมีกรดแอมิโนจำเป็นครบถ้วนทั้งชนิดและปริมาณตามที่ร่างกายต้องการ(เข้าชม 27 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก