Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Protein efficiency ratio (PER)

เป็นวิธีการทางชีววิทยาที่ใช้ประเมินคุณภาพของโปรตีน ค่านี้เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต่อปริมาณของโปรตีน
ที่สัตว์ทดลองได้รับขณะที่กำลังเจริญเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนมาตรฐาน สัตว์ทดลองที่นิยมใช้ คือ ลูกหนู จึงเป็น
การวัดน้ำหนักของลูกหนูที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตต่อกรัมของโปรตีนที่ลูกหนูกินเข้าไป หากโปรตีนมีค่า PER สูง
แสดงว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี เช่น โปรตีนไข่ขาวเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด มีค่า PER 4.2 ส่วนโปรตีนที่มีค่า PER
ต่ำจัดเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพต่ำ เช่น โปรตีนในข้าวเจ้ามีค่า PER 2.2 และข้าวสาลีมีค่า PER 1.5(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก