Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Capillary / แคพิลลารี

แคพิลลารี (capillary) หมายถึง แท่งแก้วกลวงท่ีมีลักษณะเป็นท่อหรือหลอดยาว ขนาดเล็กมาก ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ เช่น capillary tube เป็นท่อหรือหลอดกลวงที่มีความยาวและขนาดเล็กมาก

 (เข้าชม 534 ครั้ง)

สมัครสมาชิก